a Colian

 

Regulamin programu praktyk studenckich

 „Colian. Express do kariery.” - rok 2015

   1. Cele programu  

Program praktyk studenckich w Colian Sp. z o.o. realizowany jest przez poszczególne komórki organizacyjne w spółkach, niezależnie od lokalizacji, we współpracy z  managerami zarządzającymi tymi komórkami. Podstawowym celem programu jest:

 • Tworzenie bazy danych potencjalnych kandydatów do ewentualnego wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych
 • Dostrzeganie talentów wśród studentów i pomoc w ich rozwoju
 • Wzmacnianie wizerunku Colian Sp. z o.o. jako pracodawcy.
 • Wspieranie studentów w podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji oraz kariery zawodowej poprzez udzielanie pomocy o charakterze merytorycznym

 2. Odbiorcy programu

Odbiorcami programu są studenci III roku studiów licencjackich i inżynierskich oraz IV i V roku studiów magisterskich (osoby pełnoletnie), a także absolwenci.

Odbiorcy programu powinni być zainteresowani zdobywaniem szerszych doświadczeń zawodowych w ramach następujących wytypowanych kierunków rozwoju:

 • Marketing i sprzedaż
 • Rynki zagraniczne i zakupy
 • Logistyka i spedycja
 • Human resources i kadry
 • Produkcja i technologia

Każdy kierunek rozwoju posiada indywidualny ramowy program. Wszystkie programy dostępne są na stronie internetowej. Zakładają one pewne podstawowe działania i zadania, w których praktykant może potencjalnie uczestniczyć bądź które może wykonywać. Szczegółowy harmonogram jest ustalany pierwszego dnia praktyk pomiędzy praktykantem, a jego opiekunem i jest uzależniony od zakresu działań i odpowiedzialności działu/ów, w którym(ch) dany praktykant odbywa praktyki.

3. Forma praktyk

Program praktyk przewiduje dwie możliwe opcje praktyk:

1. Praktyki bezpłatne – przeznaczone dla odbiorców wytypowanych w ramach niniejszego programu praktyk, odbywające się w okresie letnim od 01.07 do 30.09.

2. Praktyki bezpłatne – przeznaczone dla odbiorców, którzy zgłosili chęć współpracy z Colian Sp. z o.o. niezależnie od niniejszego programu praktyk i zainteresowani są odbyciem praktyk w jednym z następujących pionów organizacyjnych: produkcyjnym, marketingowym, sprzedażowym, rynków zagranicznych, produkcyjnym, logistyczno-spedycyjnym, w lokalizacji innej niż Kalisz i Opatówek, bądź w innym terminie niż ww. program praktyk. Warunkiem odbycia praktyk w takiej formie jest zgoda osoby zarządzającej danym pionem na odbycie praktyk w danym dziale pionu.

 4. Warunki uczestnictwa

Realizacja praktyk jest możliwa na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Colian Sp. z o.o., a uczelnią wyższą lub na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Colian Sp. z o.o., a praktykantem.

Pozostałe warunki jakie muszą spełniać odbiorcy programu, aby wziąć w nim udział:

 • Posiadanie statusu studenta III roku studiów licencjackich i inżynierskich, IV bądź V roku studiów magisterskich lub statusu absolwenta.
 • Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zgłoszenie dokumentów aplikacyjnych za pomocą strony internetowej www.expressdokariery.pl wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem programu praktyk. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać: wypełniony formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie internetowej, załączone CV, załączony miniprojekt (do wyboru: prezentacja, praca zaliczeniowa, projekt graficzny, list motywacyjny) uzasadniający kandydaturę oraz wybór kierunku rozwoju.

Zgłoszenia muszą zostać złożone w terminie określonym przez Colian Sp. z o.o., ogłoszonym na stronie internetowej www.expressdokariery.pl.

5. Etapy realizacji programu praktyk

Założenia programu praktyk przewidują 4 etapy działań, których ostatecznym celem jest wybranie odpowiednich kandydatów do rozpoczęcia praktyk, ukończenia ich z sukcesem oraz ewentualnego wytypowanie kandydatów do programów stażowych w późniejszym okresie.

Informacje o terminach realizacji poszczególnych etapów dostępne są na stronie internetowa www.expressdokariery.pl.

Etap 1: Zbieranie aplikacji kandydatów oraz ich selekcja zgodnie z założonymi kryteriami. Wybór kandydatur, które zostaną zakwalifikowane do 2 etapu.

Wszystkie aplikacje zostaną przeanalizowane przez komisję w skład której wchodzą pracownicy Działu Personalnego: osoba odpowiedzialna za rekrutację kandydatów, osoba odpowiedzialna za szkolenia i rozwój pracowników, opcjonalnie - asystenta/ stażystę w dziale.

Informacje o wynikach tego etapu udzielane są na życzenie mailowo pod adresem: praktyki@colian.pl

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami z 1 etapu wsparte case study (odrębne dla każdego kierunku rozwoju) oraz elementami Assesment Centre.

Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do 2 etapu skontaktuje się pracownik Działu Personalnego, aby ustalić datę spotkania w siedzibie firmy w Opatówku, na którym odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Każdy uczestnik tego etapu będzie brał udział w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez wykwalifikowanego pracownika Działu Personalnego, w case study dopasowanym do wybranego przez siebie Kierunku rozwoju oraz Assesment Centre.

Każdy z uczestników tego etapu zostanie poinformowany drogą mailową na temat jego rezultatów.

Etap 3: Wybór kandydatów oraz ustalenie harmonogramu przebiegu praktyk i innych szczegółów dotyczących praktyk. Właściwe praktyki.

Następuje ustalenie w dowolnej formie harmonogramu praktyk, dat oraz dodatkowych informacji potrzebnych do rozpoczęcia praktyk. Odbycie praktyk.

Etap 4: Ewaluacja i podsumowanie programu praktyk w formie zebrania informacji zwrotnych ze strony praktykantów i ich opiekunów.

Następuje zebranie opinii od opiekunów poszczególnych praktykantów oraz przeprowadzenie rozmów oceniających ze wszystkimi praktykantami w celu rozpoznania ich zainteresowania dalszą współpracą  z Colian Sp. z o.o. Działań tych ma dokonać dział personalny wspólnie z  opiekunami praktyk. Następnie zostanie podjęta decyzja o zaklasyfikowaniu praktykanta jako potencjalnego stażysty lub pracownika w wypadku pojawienia się zapotrzebowania ze strony Colian Sp. z o.o. Warunkiem zakwalifikowania praktykanta do dalszej współpracy jest:

 • Uzyskanie bardzo dobrej opinii opiekuna kandydata
 • Uzyskanie pozytywnej rekomendacji działu personalnego po rozmowach oceniających

  6. Udzielanie informacji

 Bieżącym źródłem informacji o przebiegu naboru na praktyki studenckie są:

Mail: praktyki@colian.pl, Telefon: 62 590 34 50

Dodatkowo oferty praktyk będą zgłaszane do biur karier współpracujących uczelni (lub innych komórek w strukturach uczelni odpowiedzialnych za organizację praktyk i staży dla studentów). Przedstawiciele Colian Sp. z o.o. będą również udzielali informacji o programie praktyk na wybranych uczelniach podczas trwania kampanii informacyjnej. Terminy wizyt na uczelniach i spotkań ze studentami zamieszczane będą na stronie www.expressdokariery.pl

Osoba odpowiedzialna za koordynację całego programu, kontakt z uczelniami oraz z poszczególnymi opiekunami programu praktyk jest pracownik działu Personalnego wyznaczony do realizacji tego zadania w danym roku.

7. Prawa i obowiązki stron

Colian Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania i rejestrowania wyłącznie aplikacji wyselekcjonowanych z puli nadesłanych dokumentów. Zastrzegamy sobie także prawo do odpowiadania jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Dokumenty bez klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26.08.97 roku. Dz. Ust. Nr 133 poz.883), nie będą brane w procesie naboru pod uwagę i ulegną natychmiastowemu zniszczeniu.

Colian Sp. z o.o. ma obowiązek wystawić każdemu studentowi odbywającemu praktyki opinię określającą stopień w jakim spełnił on oczekiwania. Opinia może być wystawiona na drukach egzekwowanych przez uczelnię, bądź na wewnętrznym druku firmowym dostępnym na stronie internetowej oraz w dziale personalnym firmy.

Colian Sp. z o.o. ma obowiązek zorganizowania dla każdego studenta rozpoczynającego praktyki obligatoryjnego szkolenia BHP, a następnie wyznaczenia spotkania studentowi z jego przyszłym opiekunem/ani praktyk. Informacje dotyczące opiekunów praktyk można uzyskać w dziale personalnym.

Każde praktyki powinny się zakończyć spotkaniem ewaluacyjnym z opiekunem praktyk, na którym obie strony ocenią stopień spełnienia oczekiwań oraz przekażą sobie wzajemnie informację zwrotną i spostrzeżenia z czasu trwania praktyk.

Każda ze stron może wypowiedzieć warunki odbywania praktyk z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia bez podawania przyczyny, bądź w trybie natychmiastowym, jeżeli którakolwiek ze stron w sposób rażący naruszy postanowienia regulaminu. W przypadku natychmiastowego zerwania współpracy o tym fakcie bezzwłocznie zostanie powiadomiona uczelnia. Każdy przypadek przedterminowego zakończenia praktyk automatycznie powoduje, iż firma nie musi wystawić praktykantowi opinii z odbytych praktyk. 

Przygotowanie: Dział Personalny, Dział Prawny

0
Realizacja: IDcom-jst.pl
0